Tekky

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden tussen partijen zoals hieronder gedefinieerd.

 

TEKKY BV – de initiatiefnemer van het deelplatform TEKKY, hierna genoemd als TEKKY of TEKKY BV.

 

Opdrachtgever – een gebruiker van het deelplatform TEKKY die een product of dienst aanvraagt. Hierna genoemd als de opdrachtgever.

 

Opdrachtnemer – een gebruiker van het deelplatform TEKKY die een product of dienst aanbiedt. Hierna genoemd als de opdrachtnemer.

 

Door toe te treden tot de websites en apps van TEKKY BV geeft u aan de algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. U verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Wanneer u niet akkoord bent met de algemene voorwaarden, ontziet u zich uitdrukkelijk het recht onze services te gebruiken. 

Het gebruik van ons deelplatform en al onze gekoppelde kanalen, apps, websites, platformen, etc. is uitsluitend op eigen risico. Zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer. TEKKY BV kan niet verantwoordelijke worden gesteld en draagt geen enkele aansprakelijkheid tot het gedrag van zijn gebruikers of de geleverde diensten en daaraan verbonden afspraken of betalingen. Noch voor opdrachtnemers, noch voor opdrachtgevers. TEKKY BV verwerpt expliciet alle mogelijke aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk mogelijk is in dit verband. Wanneer een opdrachtnemer diensten verleent, doet die dat uit eigen naam en niet uit naam van TEKKY BV. Alle mogelijke schadeclaims vallen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, aangezien TEKKY BV geen deel uitmaakt van contractuele verhoudingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

TEKKY BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Consulteer geregeld de informatie.

 

1. Tekky contacteert bedrijven en/of personen met het oog om enkel en alleen afspraken te maken voor de

opdrachtgever. De opvolging van deze afspraken en de resultaten zijn volledig en uitsluitend voor rekening van de

opdrachtgever. Tekky fungeert in deze situatie enkel als facilitator tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 

2. Tekky geeft op voorhand geen enkele garantie omtrent het aantal afspraken die gemaakt zullen worden.

 

3. Indien Tekky haar database inzet in het kader van de in deze offerte beschreven activiteiten

(teleprospectie, mailing, …) dan blijft deze database eigendom van Tekky. Tekky behoudt het recht om deze database te gebruiken voor andere doeleinden en mag deze doorspelen aan derden voor zover de GDPR-wetgeving dit toelaat.

 

4. Indien de opdrachtgever malafide bedoelingen heeft bij de marketingopdracht, dan zal

Tekky de opdracht onmiddellijk beëindigen én een schadevergoeding eisen die vijf maal de totale prijs

van de opdracht is met een minimum van 2.500 euro.

 

5. De duurtijd van deze opdracht is gelijk aan de tijd die Tekky nodig heeft om de gevraagde offertes aan te leveren. Indien Tekky om redenen onafhankelijk van haar wil of overmacht langer offerte-aanvragen levert dan de vastgelegde duurtijd van het contract, zal zij daarvoor geen kosten mogen aanrekenen.

 

6. Al onze vermelde prijzen zullen jaarlijks op 1 januari vastgelegd worden.

 

7. Tekky zal enkel die klachten aanvaarden die binnen de 5 werkdagen na vaststelling van een mogelijke

onregelmatigheid schriftelijk zijn aangemeld. Klachten geven geenszins recht op niet-betaling van de

verschuldigde bedragen. Tekky zal deze klachten steeds met de nodige aandacht behandelen en op een

professionele wijze onderzoeken. Klachten zijn enkel geldig bij offerte-aanvragen met een foutief e-mailadres EN een foutief telefoonnummer.

 

8. Indien de overeenkomst om redenen onafhankelijk van haar wil of overmacht niet tijdig kan uitgevoerd worden,

heeft Tekky het recht de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden in overleg met de opdrachtgever dan wel te verbreken. Opdrachtgever ziet uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.

 

9. Tekky kan zich voor werkzaamheden in het kader van onderhavige overeenkomst van derden bedienen zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen.

 

10. De facturatie en betaling van het gewenste aantal offerte-aanvragen gebeurt op voorhand bij bestelling van de opdrachtnemer.

 

11. Tekky rekent een lead-fee aan die betaalt dient te worden door de opdrachtnemer. De kosten voor deze lead-fee worden uitdrukkelijk gemeld op de kanalen van Tekky. Tekky kan hier promoties en acties op uitvoeren.

 

12. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwettig zouden zijn dan erkennen beide

partijen dat de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven. Verder zal elke nietige of ongeldige

bepaling in gemeenschappelijk overleg vervangen worden door een gelijkaardige bepaling die de oorspronkelijke

bepaling het best benadert.

 

13. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht en in geval van geschil zullen enkel de rechtbanken van

Antwerpen bevoegd zijn.

 

14. Deze algemene voorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen. Zij zullen deze later in geen

geval betwisten.

 

Translate »